Facebook

Twitter

Google Plus

YouTube


Home » Realising the Dream / Seabe sa Motswana Mongwe le Mongwe

Realising the Dream / Seabe sa Motswana Mongwe le Mongwe

PARTICIPATION - "SEABE SA MOTSWANA MONGWE LE MONGWE"

Batswana will be active participants in all the elements of Vision 2016, not passive beneficiaries of addittional services, infrastructure and improved quality of life. While Government has an undeniable and critical role to play "seabe sa Motswana mongwe le mongwe" (the role of every Motswana) is a fundamental of the equation. Every Motswana must marshal his or her best energies and resources towards the realisation of the Vision.

In this regard, a sustainable Governement budget, the promotion of savings through carefully crafted and innovative financial instruments; well-managed co-operatives and other collective schemes; and more importantly the re-invigoration and sustenance of self reliance, "Boipelego" are imperative to the success of the Vision.

The communities, business people, farmers. employees and other stakeholders have to exploit to the full the potential of pooling resources for a common goal and Vision. The implementation of self-relaince spirit and the people's participatory contribution to development relies entirely on the commitment and dedication of the young women and men, the elderly, the children and the disabled. They have, or can acquire knowledge and expertise that can be utilised to improve the quality of their lives and the status of their villages and towns.

KETAPELE

Tebelopele ya setshaba kgotsa Vision 2016, jaaka e bidiwa, ke tshoboko ya maikaelelo a Batswana ba batlang gore ba a diragatse go bopa setshaba se se tsweletseng. Ka jalo, motswana le mongwe le mongwe fa a leng teng, o tshwanetse go diragatsa maikemisetso a setshaba gore toro ya rona e fetoge se re se batlang.

 Tebelopele e, e gwetlha motswana le mongwe le mongwe go fetola boitshwaro le mokgwa o re ntseng re dira dilo ka one. Ka bokhutshwane re tshwanetse ra nna lorato mo go ba bangwe le go dira ka nata.

 Re solofela gore tshoboko e, e tla tlhofofatsa Tebelopele ya rona gore mongwe le mongwe, mogolo le ngwana,  ba e thaloganye ka botlalo ba bo ba tsenye letsogo mo go e diragatseng.  Se se ka dirwa ke mongwe le mongwe a le ko gae, kgotsa kwa tirong.

 MATSHEGO A TEBELOPELE 2016

Toro e ya rona, e na le matshego a le supa a a latelang:

 LETSHEGO LA LANTLHA: GO AGA SETSHABA SE SE RUTEGILENG, SE SE ITSENG.

 Re tshwanetse go dira tse di latelang go aga setshaba se se rutegileng, e bile se na kitso ya tikologo ya sone. 

 • Tsenya bana ba gago sekolo
 • Ruta bana ba gago le ba gaeno botlhokwa jwa thuto
 • Thusana le barutabana go tlhabolola thuto ya bana ba gago
 • Tsenelela diphuthego tsa batsadi le baruta bana
 • Akgola bana ba gago fa ba dirile sentle kwa sekolong kgotsa o ba thuse fa o na le bokgoni gore ba tle ba dire botoka. 
 • Tsweledisa dithuto tsa gago ka go tsena dithuto tsa bagolo kgotsa dithuto ka ditlhaeletsanyo.
 • Itwaetse go reetsa seromamowa kana go bala dipampiri tsa dikgang gore o itse se se diragalng mo setshabeng sa Botswana. Fa o dira jalo, o ka nna le sebaka sa go utwa ka maneneo a o ka a dirisang go itlhabolola.
 • Bolelela ba bangwe ka mananeo a puso a o a itseng gore le bone batle ba ithuse
 • Ithute thata kwa sekolong, o bo dire le di ditiro tsa sekolo. 
 • Itse gore thutego ga se ya go bala le go kwala fela. Tiro ya diatla e na le seabe se se tona mogo tsoseng itsholeleo ya lefatshe la rona.
 • Reetsa o bo o tlotle barutabana.
 • Se utswele ba bangwe dibuka, dipensele  jalo jalo
 • Somarela dikago tsa sekolo sa gago
 • Ithute go dirisa dibalamakgolo
 • Rotloetsa ba bareki ba gago, bogolo jang ba ba sa itseng go bala, gore ba tsene dikwele.
 • Dira gore bana ba babereki ba gago ba tsene Sekole.

LETSHEGO LA LABOBEDI: SECHABA SE SE TSWELELANG, SE SE ITIRELANG LE SE SE FETOLANG DILO

 Motswana mongwe le mongwe o tshwanetse a

 • Dirisa mahumo a meamuso ya tlholego e e bonwang mo lefelong le o leng mo go lone jaaka ditlhapi, metsi, diphologolo le ditlhare go lwantsha lehuma le letlhoko la ditiro.
 • Ela tlhoko  gore meamuso e ga e dirisiwe ka bofafalele gore dikokomane tse di tlang di e fitlhele, sekai; fa o tshwara ditlhapi tlogela tse di santseng di le dinnye gore di tle di tsale go ikoketsa. Se reme naga yotlhe o sa dire methala e naga eo e ka ikoketsang ka teng.
 • Fa o berekela lekgotla lengwe kgotsa o ipereka dira gotlhe mo o ka go kgonang o bereke ka bonatla go tokafatsa maduo a tiro ya gago.
 • Ikiteye sehuba go gaisana le ba bangwe gore o kgone go fitlha mo  itsholelong ya mafatshe mo malatsing a segompieno.
 • Itshegele tema ya gore o batla go dira eng le gore o bo o se weditse leng.
 • O seka wa kgotlela tikologo ka go gasagasa matlakala a tshwanang le bo dipolaseteke le meteme jalo jalo
 • Dira gore o seka wa rotela gongwe le gongwe ka go rialo go kgotela Tikologo.
 • Ikaphe mo dinno taging tsa malatsi otlhe,  o bo o dira sengwe se se ka go thusang go tokafatsa Botshelo jwa gago.

 LETSHEGO LA LABORARO: SECHABA SE SE KUTLWELO BOTLHOKO, SE SE SIAMENG LE SE SE TLHOKOMELANG BATHO BOTLHE

 O tshwanetse wa tseela matshego a konokono a ngwao ya rona e bong botho le kutlwelobotlhoko kwa godimo.
 •  Supa kutlwelobotlhoko mo go ba ba amilweng ke HIV/AIDS jaaka bana ba masiela, balwetsi, batlhoki, bana le bogole, ba ba senang magae, bagodi le ba bangwe fela ba ba ka tswang ba tlhokile lesego.
 • O ka supa lorato mo baneng ba masiela go ba kaetsa tsela ya gore ba ka itlhabolola jang. Kgotsa o ithaope go direla mongwe yo o tlhokileng lesego.
 • Ikgaphe mo ditseleng tse di ka tsenyang pholo ya gago mo tsietsing.
 • Thusa mong ka wena gore le ene a te a go thuse nako nngwe

 LETSHEGO LA BONE:SECHABA SE SE SIRELETSEGILENG, SE SE ITSETSEPETSENG

 Motswana mongwe le mongwe o ka thusa go fokotsa dipolaano le go aga chaba le malwapa a a tletseng kutlwano.

 • Se inaakanye le go potetsa dirukutlhi, go reka dithotho tsa bogodu le leruo tota.
 • Begela mapodise kgotsa bagolwane ba ba lebaneng dibeteledi, ba ba dirisang bana botlhaswa le dirukutlhi.
 • Lwantsha borukutlhi o bo o tsenye letsogo mo dikomiting tsa borukutlhi go okela bajanala le bagwebi mo kgaolong ya gago.
 • Senwe o kgweetsa, tlhokomela leruo mo ditseleng go fokotsa dikotsi.
 • Se tshube naga mme o thuse go tima melelo ya naga go sireletsa dipolase, masimo, diphologolo tsa naga le leruo.
 • Sekgweetse o sena teseletso ya go kgweetsa
 • Thibela malwetse a diphologolo ka go tila go tlodisa leruo melelwane ka bokukuntshwane, o bo o tshegetse melao le ditsamaiso tsa ba matlhoko a leruo.
 •  Iphapheng mo dino taging, diritibatsi le tlhakanelo dikobo e e sa sireletsegang e e ka felelang e go tsentse mogare wa HIV.
 • Boifa go sotla kgotsa go tshedisetsa mokapelo wa gago mo kgobedung ka go mmetsa kgotsa go solofetsa go mmolaya. Tlotla mong ka wena mo tseong.

 LETSHEGO LA BOTLHANO: SECHABA SE SE SA FITLHENG SEPE, SA PUSO YA BATHO KA BATHO SE SE NANG LE MAIKAELELO

 O tshwanetse go nna le seabe mo go tswelediseng puso ya batho ka batho, ka gore puso ya batho ka batho ke tsamaiso e e tswelelang e sa ema golo gole gongwe.

 • Se se ka dirwa  ka go rotloetsa ‘Therisano’ ka go dirisa tsamaiso ya ngwao ya Setswana ya go tshwara diphuthego tsa Kgotla.
 •  Ithute go direla  dilo tsa setshaba mo pontsheng
 • Go tshwanetse ga fetolwa ditsamaiso dingwe tsa setso go tsamaelana le matshelo a segompieno.
 • A mantswe a lona a utlwale ka go inaakanya le makgotla a sechaba le go tlhopha.
 • Se se botlhokwa, nna le seabe mo go tlhabololeng puso ya batho ka batho go sologela sechaba sotlhe molemo.
 •  O tshwanetse wa nna le maikarabelo mo go tsotlhe tse o di dirang.
 • Rotloetsa banana le basadi go emela maemo mangwe fela a atlhagang ko tirong kana mo sepolotiking.
 • Ila mokgwa wa pipa Molomo ka gore o ko a hatsa itsholelo.

 LETSHEGO LA BORATARO: SECHABA SE SE SIAMENG, SE SE SA ILENG OPE

 Motswana mongwe le mongwe o tshwanetse go supa setho sa maemo a a kwa godimo a a eletsegang.

 • O tshwanetse go rotloetsa thata mowa wa BOTHO o o rekopanyang go nna chaba e le nngwe e e utlwanang.
 •  O seka wa nyenyafatsa seabe sa bomme, ba na le bogole le ba ba tlhokileng lesego, mo sechabeng.
 • Ba ba direlang sechaba, e ka tswa e le badirela puso kgotsa ba makgotla a a ikemetseng, ba tshwanetse go direla batho ka Botho le manontlhotlho.
 • O tshwanetse wa tlotla diteme, dingwao le ditumelo tsa ba Bangwe gore go nne le kagiso mo lefatsheng leno.
 •  Ipheme mo go thubeng malapa a batho kgotsa go nna matlhomatlho
 •  Inaakanye le ditiro tsa go thusa batlhoki

 LETSHEGO LA BOSUPA SECHABA SE SE KOPANENG, SE SE IKGANTSHANG

 • O tshwanetse wa fedisa mekgwa ya go sotla le go nyeyafatsa merafe e mengwe
 • O tshwanetse wa nna le seabe go kopanya metse ya rona go nonotsha boleng jwa tirisanyo mmogo ya chaba ya rona.
 • A re bineng dipina tsa ngwao re itse ngwao ya rona le ya ba re tshelang le bone.
 • A re rotloetseng go dirisa dikano tsa sechaba le mebala ya rona jaaka go setse go itshupile ka kemonokeng ya lona ya setlhopha sa sechaba sa ‘THE ZEBRAS.’
 • Supa go rata lefatshe la gaeno le ditiro tse dingwe tsa sechaba jaaka go tsenelela meletlo ya go ipelela boipuso.
 •  Fa molelo o tlhaga mo motseng mongwe ipaakanyetse go ya go thusa o sa solofela tuelo epe. Tikologo, mahulo le lefatshe lotlhe ke tsa Batswana botlhe. 
 • Rotloetsa bana ba gago go nna le karolo mo metshamekong ka jaana le yone e ka fa motho botshelo fela jwa manobonobo.
 •